Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt datu subjektu par to, kā tiek ievākti, izmantoti un uzglabāti personas dati, kad tiek izmantota tīmekļa vietne un tajā pieejamie pakalpojumi.

1. Personas dati

Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas personu identificē, vai var tikt pamatoti izmantota personas identificēšanai (turpmāk – Personas Dati).

Personas Datu apstrādes pārzinis un tīmekļa vietnes īpašnieks ir Biedrība “Latvijas Estētiskās Medicīnas asociācija”, reģistrācijas numurs 40008125662, juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV1010, e-pasts: info@lema.lv

Normatīvo aktu ietvaros tiek nodrošināta Personas Datu konfidencialitāte un tiek veikti atbilstošie pasākumi Personas Datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļūšanas, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, iznīcināšanas vai izmainīšanas.

Personas Datu apstrāde notiek atbilstoši šai Privātuma politikai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679).

Izmantojot tīmekļa vietni un Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai privātuma politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus, kā arī piekrītat, ka tiek veikta Jūsu Personas Datu apstrāde.

Šajā Politikā var tikt veiktas izmaiņas vai papildinājumi. Aktuālā un atjauninātā versija tiks publicēta tīmekļa vietnē.

2. Personas datu kategorijas, nolūks un tiesiskais pamats

Personas Dati galvenokārt tiek vākti no datu subjekta, lai sniegtu atbilstošus, kvalitatīvus un pilnvērtīgus pakalpojumus atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida. Personas Datu kategorijas, kuras var tikt ievāktas un apstrādātas, ir:  piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, informācija par abonētajiem pakalpojumiem un saistīto statisko IP adresi, domēna nosaukumu vai ierīces sērijas numuru, rēķinu informāciju (adresi, numuru u.tml.) utt., kā arī dati, kurus iegūstam tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā un no Jums, piemēram, e-pasta sarakstē vai telefonsarunas laikā saistībā ar pakalpojumu.

Personas Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz:

 • Jūsu kā Datu subjekta piekrišanu;
 • lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, un lai veiktu nepieciešamus pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kas ir par pamatu datu apstrādei;
 • lai nodrošinātu Pakalpojumu un tā kvalitāti;
 • lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās leģitīmās intereses.

Leģitīmās intereses ir:

 • uzlabot pakalpojumu sniegšanu, pilnveidotos un nodrošinātu pilnvērtīgu saziņu;
 • sniegtu atbilstošus un piemērotus pakalpojumus atbilstoši klientu interesēm;
 • pārbaudīt un pārliecināties par klienta identitāti;
 • nodrošināt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt klienta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutvārdos, zvanot vai tīmekļa vietnē;
 • veikt klientu aptauju par pakalpojumu kvalitāti;
 • savu tiesisko interešu aizsardzība;
 • u.tml.

3. Glabāšanas periods

Personas Dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams to apstrādes nolūkam, t.i. tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to.

Ilgāks Personas Datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams un var tikt piemērots, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.

Pēc Personas Datu glabāšanas termiņa beigām, Personas Dati tiek dzēsti vai padarīti nepieejami vai neidentificējami.

4. Personas datu nodošana

Personas Dati var tikt nodoti kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī lai aizstāvētu mūsu tiesības un likumiskās intereses.

Personas Dati var tikt nodoti trešajām personām noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju, piemēram, piegādātājiem,  ja ir nepieciešams piesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, uzlabojot pakalpojumu sniegšanu klientam.

Personas Dati var tikt nodoti tikai nepieciešamajā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pamatotu objektīvu apstākļu dēļ.

5. Datu subjekta tiesības

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas ar likumu noteiktas tiesības, lai ietekmētu Jūsu Personas Datu apstrādi:

 • Piekļuves tiesības saviem datiem: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem datiem, kā arī saņemt savu Personas Datu kopijas sev izvēlētā formātā.
 • Tiesības labot neprecīzus datus:  ja pamani, ka mūsu rīcībā ir neprecīza informācija, kas satur Jūsu Personas Datus, Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus neprecīzajos vai nepilnīgajos Personas Datos.
 • Tiesības tikt aizmirstam: Jūs varat pieprasīt, lai Personas Dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: Jums ir tiesības panākt savu Personas Datu apstrādes ierobežošanu, ja Jūs apstrīdat, ka Jūsu Personas Dati, kas atrodas mūsu rīcībā, ir precīzi; ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Datu apstrāde ir nelikumīga; ja uzskatāt, ka mums Jūsu Personas Dati nav nepieciešami, bet tie ir nepieciešami Jums, lai īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; ja tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.
 • Tiesības saņemt informāciju: Jums ir tiesības saņemt informāciju, ja Personas Dati ir izpausti trešajām personām, ja veikti labojumi Personas Datos, tie tikuši dzēsti vai veikta Personas Datu apstrādes ierobežošana.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Ja Personas Dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības uz Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim tad, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos).
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja Personas Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.
 • Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas: Jums ir arī tiesības atteikties no komunikācijas ar mums attiecībā uz informāciju, kuru uzskatām par Jums interesējošu. Šīs tiesības Jūs varat realizēt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu Personas Datu aizsardzību, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodama tīmekļa vietnē vai šajā Politikā.

Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi

6. Izmantotās sīkdatnes

Sīkdatne (angļu val. cookie) ir neliela teksta datne, kas tiek izveidota un saglabāta Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Tā “atceras” Jūsu veiktās darbības, iestatījumus un izvēles, lai mūsu tīmekļa vietni padarītu ērtāk lietojamu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti tīmekļa vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu un pārlūkošanas pieredzes statistika, kā arī tiek nodrošināta mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana, tādējādi ļaujot mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni

Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu.

Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu, taču tādā gadījumā mūsu tīmekļa vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org.